Spanish sardine (Sardinella aurita)

Spanish sardine (Sardinella aurita)

Leave a Reply